Seznamovací akce obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Obsahem těchto smluvních provozních podmínek a pravidel je podrobný popis služeb poskytovaných organizátorkou seznamovací agentury Rande Motýl Janou Olivovou (dále jen organizátor).

Dále pak podrobná specifikace smluvního vztahu mezi organizátorem a klienty (dále jen klienti, nebo účastníci), kteří využívají těchto seznamovacích služeb.

Podmínky a pravidla registrace

Podmínkou registrace na webu randemotyl.cz je dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům.

Klient ručí za správnost všech údajů, které uvede v registračním formuláři.

Organizátor nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za informace, které klient uvedl ve svém registračním formuláři.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast na speed dating akci jakémukoliv klientovi a to především z důvodu nedosahování žádné shody, či příliš opakovaných návštěv. Účast může být klientovi odmítnuta i bez udání důvodu. V případě, že by v tom čase měl klient nějaké nevyužité garance, zákaznické slevy nebo kredity jsou tyto považovány za neplatné.

Organizátor si dále vyhrazuje právo regulovat různými způsoby návštěvnost na akcích, tak aby se na nepotkávali stejní lidé.

Organizátor nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za jednání kteréhokoliv klienta před zahájením seznamovací akce Rande Motýl, během jejího průběhu nebo po jejím skončení a to v jakékoliv souvislosti s touto službou. Klient se zavazuje uhradit organizátorovi škodu, která by mu vznikla jeho zaviněním.

Podmínkou účasti na seznamovacích akcích Rande Motýl je řádná a pravdivá registrace na tomto webu a zaplacení účastnického poplatku.

Přihláška a platba poplatku

Přihlášením na seznamovací akci Rande Motýl je míněno potvrzení rezervace na některou seznamovací akci, a zaplacení účastnického poplatku na účet č.2400044466/2010. Variabilní symbol, který je zároveň identifikačním číslem rezervace, neboli objednávky je klientovi zaslán v potvrzujícím emailu, následně po dokončení rezervace.

Platba musí být připsána na výše uvedený účet nejpozději do 2 dnů od data provedení rezervace na seznamovací akci Rande Motýl. V případě, že rezervace je provedena méně než 8 dní před akcí, musí být poplatek připsán na účet do druhého dne od provedení rezervace. Pakliže se tak neuskuteční, bude zákazník automaticky ze seznamovací akce vyřazen. Slevy na seznamovací akce jsou platné pouze při platbě předem.

Klient má závazně rezervovanou účast na seznamovací akci v okamžiku, kdy dojde k připsání platby na účet organizátora.

Uhrazením platby vzniká smlouva mezi organizátorem Janou Olivovou, IČO: 75273896 a registrovaným účastníkem. Předmětem této smlouvy je právo klienta zúčastnit se seznamovací akce Rande Motýl v termínu potvrzeném organizátorem. Vzájemný smluvní vztah a právní poměry mezi organizátorem a účastníkem se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zákon 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Storno podmínky: zrušení účasti zákazníkem

Kterýkoliv klient má právo kdykoliv zrušit svoji účast na seznamovací akci. Zrušení rezervace je možné provést pouze po přihlášení z Váš účet > Vaše rezervace. Rušení rezervace emailem nebo telefonicky není platné.

Klient má právo na vrácení účastnického poplatku v plné výši, pokud svou rezervaci zruší nejpozději 8 kalendářních dnů před termínem seznamovací akce. V tomto případě bude účastníkovi vrácen účastnický poplatek do 14 dnů převodem na účet. V případě, že na zrušenou rezervaci byla použita garance, uživatelské sleva, dárkový nebo slevový poukaz, či uložený kredit, tyto klientovi stále zůstávají s původním datem platnosti.

Jestliže účastník zruší svoji rezervaci 7 až 4 dny před termínem akce, vzniká zákazníkovi kredit v nominální hodnotě zaplaceného poplatku, který je možné využít na jinou speed dating akci v jiném termínu, nejpozději však do 2 měsíců od zrušení původního termínu. Uložený poplatek bude automaticky uplatněn, poté co si klient vytvoří další rezervaci před vypršením platnosti uloženého kreditu.

Pokud by z jakéholiv důvodu do vypršení platnosti garance, uživatelské slevy, dárkového nebo slevového poukaz, či uloženého kreditu nebyla pořádána seznamovací akce, do které by klient věkově spadal nebo by zákazníkovi další nabízené termíny nevyhovovaly, nevzniká tím zákazníkovi nárok na vrácení poplatku či finanční náhradu.

Při zrušení rezervace z jakéhokoliv důvodu (tedy i nemoci), méně než 4 dny před termínem nebo nezúčastnění se seznamovacího večera, propadá zaplacený poplatek organizátorovi akce. V tomto případě také propadá garance, uživatelské sleva, dárkový nebo slevový poukaz, či uložený kredit, pokud byly na rezervaci použity.

V případě, že na uhrazení rezervace byl použit dárkový nebo slevový poukaz a na tomto poukazu jsou uvedené jiné storno podmínky, platí podmínky uvedené na poukazu.

Storno podmínky: zrušení akce organizátorem

V případě, že se nepodaří plně naplnit kapacitu konkrétního setkání, nebo v případě, že dojde k nedodržení smluvních podmínek ze strany pronajímatele prostor nebo v jiných výjmečných případech, si organizátor vyhrazuje právo zrušit plánovanou seznamkovou akci.

V těchto případech budou klienti automaticky přesunuti na další nabízený speed dating termín. V případě, že jim tento náhradní termín nevyhovuje, mají možnost rezervaci zrušit ze svého účtu. Pro vrácení poplatku je třeba náhradní speed dating termín zrušit alespoň 8 dní předem, viz. Pravidla o zrušení účasti zákazníkem.

Poplatek nebo záloha se vrací v nominálné hodnotě, v které byl připsán na účet. Zákazník, který využil záruku nebo uložený kredit a tedy nepřipsal žádnou platbu na danou akci, nemá nárok na vrácení peněz za zrušenou akci. Slevy nebo poukázky nelze směnit za peněžní hodnotu.

Pravidla chování

Účastník se zavazuje chovat se k ostatním účastníkům s respektem, dodržovat pravidla slušného chování a nepoužívat ghosting. Během akce nesmí účastník používat hrubé, neslušné nebo urážlivé výrazy. Během akce je zakázáno dělat sexualní návrhy a sdělovat druhým účastníkům, anebo po nich vyžadovat či jim sdělovat kontaktní informace.

Během seznamovací akce mají účastníci také přísně zakázáno pořizovat jakýkoliv fotografický, video nebo audio materiál.

Záruka

Zárukou se rozumí nárok klienta na další seznamovací akci ve stejné cenové relaci zdarma, v případě, že si účastník nevybere ani jeden z protějšků. To znamená že si nikoho nezakroužkuje a odevzdá čistý skórovací papír. Záruka je poskytována na vybrané akce, musí tak být u akce výslovně uvedeno (na stránce, kde musí zákazník rezervaci potvrdit). Záruka je poskytována jen určité části účastníků (jen mužům nebo jen ženám). Záruka není poskytována a ani není možné uplatnit existující záruku na akce označené PREMIUM nebo jiné akce, kde je tak výslovně uvedeno. Záruku nelze směnit za finanční náhradu. Záruka nenáleží klientům, kteří se na akci nedostaví, či seznamovací večer předčasně opustí.

Záruka se nevztahuje na seznamovací akci, na kterou tato záruka již byla uplatněna.

Záruka Rande Motýl musí být uplatněna nejpozďeji do 3 měsíců od data konání seznamovací akce, ke které se vztahuje.

Pokud by záruka nemohla být využita před vypršením platnosti z důvodu nenaplnění, obsazenosti či nekonání seznamovací akce Rande Motýl ve stejném městě, či ve stejné věkové a typové kategorii nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, nenáleží za ni finanční náhrada ani se neprodlužuje.

Pokud účastník jakýmkoliv způsobem poruší pravidla, definovaná těmito Obchodními podmínkami, nemá na záruku nárok ani v případě, že by si nikoho nevybral.

Ochrana osobních údajů

Organizátor zpracovává základní osobní údaje klientů, kteří dobrovolně vyplnili registrační formulář na webu Rande Motýl. Tyto údaje jsou nezbytně nutné k poskytování našich služeb.

Organizátor nesdílí s nikým žádné osobní údaje klientů, s výjimkou emailové adresy, která je předána účastníkům seznamovací akce, se kterými měl klient shodu.

Organizátor zpracovává údaje z registračního formuláře jako je jméno, příjmení, email, telefon, rok narození, pohlaví, město ve kterém má klient o seznamovací akce zájem.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Každý registrovaný úživatel má však možnost kdykoliv emailem zažádat o vymazání údajů, které při registraci poskytl.

Registrací na webu Rande Motýl souhlasí uživatel se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se službami Rande Motýl na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci.

Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo měnit a upravovat tyto webové stránky.

Organizátor si taktéž vyhrazuje právo kdykoliv v budoucnu měnit tyto Podmínky s okamžitou účinností. Vyzývá proto všechny své zákazníky, aby se s jejich aktuální podobou před přihlášením na akci vždy pečlivě seznámili.

Organizátor si dále vyhrazuje právo v nutných případech, změnit místo konání akce. O změně bude účastník informován v připomínkovém emailu, a případně i SMS. Změna místa není důvodem k vrácení poplatku.

Organizátor taktéž nemůže žádnému zákazníkovi, absolvujícímu seznamovací akci Rande Motýl zaručit, že na tomto setkáni najde vhodného partnera.