Seznamovací akce obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Obsahem těchto smluvních provozních podmínek a pravidel je podrobný popis služeb poskytovaných organizátorkou seznamovací agentury Rande Motýl Janou Olivovou (dále jen organizátor).

Dále pak podrobná specifikace smluvního vztahu mezi organizátorem a klienty (dále jen klienti, nebo účastníci), kteří využívají těchto seznamovacích služeb.

Podmínky a pravidla registrace

Podmínkou registrace na webu randemotyl.cz nebo jeho aliasů rapiddating.cz, rapiddate.cz, rychlorande.cz, speeddatingprague.cz (dále jen randemotyl.cz) je dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům.

Klient ručí za správnost všech údajů, které uvede v registračním formuláři.

V této souvislosti organizátor výslovně prohlašuje, že nezjišťoval, nezjišťuje ani nebude zjišťovat žádné údaje o kterémkoliv klientovi randemotyl.cz

Organizátor nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za informace, které klient uvedl ve svém registračním formuláři.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast na speed dating akci jakémukoliv klientovi a to bez udání důvodu. Organizátor nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za jednání kteréhokoliv klienta před zahájením seznamovací akce Rande Motýl, během jejího průběhu nebo po jejím skončení a to v jakékoliv souvislosti s touto službou. Klient se zavazuje uhradit organizátorovi škodu, která by mu vznikla jeho zaviněním.

Podmínkou účasti na seznamovacích akcích Rande Motýl je řádná a pravdivá registrace na tomto webu a zaplacení účastnického poplatku.

Přihláška a platba poplatku

Přihlášením na seznamovací akci Rande Motýl je míněno odkliknutí přihlašovacího linku na některou seznamovací akci, a zaplacení účastnického poplatku na účet č.2400044466/2010. Variabilní symbol, který je zároveň identifikačním číslem rezervace, neboli objednávky je klientovi zaslán v potvrzujícím emailu, následně po dokončení rezervace.

Platba musí být připsána na výše uvedený účet nejpozději do 4 pracovních dnů od data provedení rezervace na seznamovací akci Rande Motýl. Pakliže se tak neuskuteční, bude zákazník automaticky ze seznamovací akce vyřazen. Zákazník má možnost se znovu přihlásit, za stejných podmínek, jestliže je na seznamovací akci ještě volné místo. Slevy na seznamovací akce jsou platné pouze při platbě předem.

Klient má závazně rezervovanou účast na seznamovací akci v okamžiku, kdy dojde k připsání platby na účet organizátora. Účastník obdrží potvrzující email o obdržené platbě a tím i potvrzení o závazné rezervaci do 48 hodin po připsání platby na účet organizátora.

Uhrazením platby vzniká smlouva mezi organizátorem Janou Olivovou, IČO: 75273896 a registrovaným účastníkem. Předmětem této smlouvy je právo klienta zúčastnit se seznamovací akce Rande Motýl v termínu potvrzeném organizátorem. Vzájemný smluvní vztah a právní poměry mezi organizátorem a účastníkem se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zákon 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Pravidla o zrušení účasti zákazníkem

Kterýkoliv klient má právo kdykoliv zrušit svoji účast na seznamovací akci zasláním emailu na kontaktní emailovou adresu.

Klient má právo na vrácení účastnického poplatku nebo zálohy v plné výši, pokud svou účast zruší nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním seznamovací akce, na kterou se přihlásil.

Jestliže zrušení proběhne ve výše uvedeném termínu, bude účastníkovi vrácen účastnický poplatek nebo záloha do 14 dnů převodem na účet.

Jestliže účastník zruší svoji účast méně než 7 kalendářních dnů před konáním seznamovací akce, ale nejpozději 3 dny před konáním akce, nemá již nárok na vrácení účastnického poplatku nebo zálohy. Poplatek, zálohu, garanci, slevu nebo dárkový poukaz je však možné využít na jinou seznamkovou akci v jiném termínu, nejpozději však do 3 měsíců od zrušení původního termínu.

Při zrušení účasti méně než 3 dny před konáním akce nebo nezúčastnění se seznamovacího večera, propadá zaplacený poplatek nebo záloha organizátorovi akce. V tomto případě také propadá garance, sleva či dárkový poukaz, pokud byly na rezervaci použity.

Pravidla o zrušení akce organizátorem

V případě, že se nepodaří plně naplnit kapacita konkrétního setkání, nebo v případě, že dojde k nedodržení smluvních podmínek ze strany pronajímatele prostor, nebo v jiných výjmečných případech, si organizátor si vyhrazuje právo zrušit kterokoliv plánovanou seznamkovou akci.

V těchto případech mají klienti právo na vrácení rezervačního poplatku nebo zálohy a to v plné výši nebo mají automatické právo na přednostní rezervaci jiné seznamkové akce ve stejné cenové relaci, podle vlastního výběru, jestliže tato akce neni již zaplněna.

Poplatek nebo záloha se vrací v nominálné hodnotě, v které byl připsán na účet. Klientovi, zrušením účasti organizátorem, nevzniká nárok na náhradu slev nebo speciálních akcí, které mohly být na zrušenou akci vypsány. V případě, že na zrušenou akci byla použita záruka (garance), prodlužuje se platnost záruky o 2 měsíce. Klientovi, který uplatnil záruku a tedy za danou akci nepoukázal žádný poplatek, nenáleží za zrušenou akci žádná finanční náhrada.

Pravidla o chování během akce

Účastník se zavazuje, že se během akce bude k ostatním účastníkům chovat s respektem, bude dodržovat pravidla slušného chování, nebude používat hrubé, neslušné nebo urážlivé výrazy. Během akce je zakázáno dělat sexualní návrhy a sdělovat druhým účastníkům, anebo po nich vyžadovat, kontaktní informace.

Během seznamovací akce mají účastníci také přísně zakázáno pořizovat jakýkoliv fotografický, video nebo audio materiál.

Záruka

Zárukou se rozumí nárok klienta na další seznamovací akci ve stejné cenové relaci zdarma, v případě, že si účastník nevybere ani jeden z protějšků. To znamená že si nikoho nezakroužkuje a odevzdá čistý skórovací papír. Tato záruka se vztahuje na všechny platící klienty randemotyl.cz. Záruku nelze směnit za finanční náhradu. Záruka nenáleží klientům, kteří se na akci nedostaví.

Záruka se nevztahuje na seznamovací akci, na kterou tato záruka již byla uplatněna.

Záruka Rande Motýl musí být uplatněna nejpozďeji do 6 měsíců od data konání seznamovací akce, ke které se vztahuje.

Pokud se v této době nebude konat žádná seznamovací akce Rande Motýl ve stejném městě a ve stejné věkové a typové kategorii, záruka zaniká. V případě, že záruka byla použita na akci, která byla zrušena, prodlužuje se platnost záruky o 2 měsíce. Pokud by záruka nemohla být využita z důvodu nenaplnění akce, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, nenáleží za ni finanční náhrada.

Při uplatnění záruky nemá již klient nárok na nápoj zdarma.

Pokud účastník jakýmkoliv způsobem poruší pravidla, definovaná těmito Obchodními podmínkami, nemá na záruku nárok, ani v případě, že by si nevybral žádného z protějšků.

Promo akce

Na akce označené kódem PROMO (dále jen promo akce), se vztahují stejné podmínky o zrušení účasti zákazníkem, stejně tak jako zrušení akce organizátorem jako na jiné seznamovací akce. Nicméně součástí ceny promo akcí není již nápoj zdarma, ani se na promo akce nevztahuje záruka, v případě, že si účastník nevybere ani jeden z protějšků. Avšak na promo akcích mohou být poskytovány jiné benefity.

Dárky od partnerů

Ne některých seznamovacích akcích rozdáváme dárky od partnerů. Rande Motýl nenese žádnou odpovědnost za služby poskytované našimi partnery ani za nedodání nebo nedostatek inzerovaných dárků. Klientům Rande Motýl v případě neobdržení inzerovaného dárku nenáleží žádná peněžitá ani jiná kompenzace.

Ochrana osobních údajů

Organizátor zpracovává základní osobní údaje klientů, kteří dobrovolně vyplnili registrační formulář na webu Rande Motýl. Tyto údaje jsou nezbytně nutné k poskytování našich služeb.

Organizátor nesdílí s nikým žádné osobní údaje klientů, s výjimkou emailové adresy, která je předána účastníkům seznamovací akce, se kterými měl klient shodu.

Organizátor zpracovává údaje z registračního formuláře jako je jméno, příjmení, email, telefon, rok narození, pohlaví, město ve kterém má klient o seznamovací akce zájem.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Každý registrovaný úživatel má však možnost kdykoliv emailem zažádat o vymazání údajů, které při registraci poskytl.

Registrací na webu Rande Motýl souhlasí uživatel se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se službami Rande Motýl na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci.

Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo měnit a upravovat tyto webové stránky.

Organizátor si taktéž vyhrazuje právo kdykoliv v budoucnu měnit tyto Podmínky s okamžitou účinností. Vyzývá proto všechny své zákazníky, aby se s jejich aktuální podobou před přihlášením na akci ždy pečlivě seznámili.

Organizátor taktéž nemůže žádnému zákazníkovi, absolvujícímu seznamovací akci Rande Motýl zaručit, že na tomto setkáni najde vhodného partnera.